Blog

Blog Posts

Veel leesplezier op mijn blog.


Add multiple users to WVD App Group

<#
Author: Kevin Pas
Date: 16-10-2020
Title: Add multiple users to WVD App Group
Description: With the script below you can read a txt file with the email addresses of the people who need to be added to the app group.

#>

$UserNames = Get-Content "C:\Temp\Users.txt"
$TenantName = "contoso"
$HostPoolName = "contosoHostPool"
$AppGroupName = "contosoAppGroupName"
$GetCurrentUsers = (Get-RdsAppGroupUser -TenantName $TenantName -HostPoolName $HostPoolName -AppGroupName $AppGroupName).UserPrincipalName

ForEach ($User in $UserNames) {
if($GetCurrentUsers -eq $User){

Write-Host "$User is already member of the app group"

}
else{
Write-Host "$User is added to the app group"
Add-RdsAppGroupUser -TenantName $TenantName -HostPoolName $HostPoolName -AppGroupName $AppGroupName -UserPrincipalName $user
}
}
Write-Host "`nThe persons below are now members of the app group"
Get-RdsAppGroupUser -TenantName $TenantName -HostPoolName $HostPoolName -AppGroupName $AppGroupName | ft UserPrincipalName


Redesign beautysalonleanne.nl

Na ongeveer twee jaar werd het tijd voor een nieuwe frisse uitstraling voor Beautysalon Leanne. Een nieuw design voor de website, een nieuwe huisstijl en een logo.

Vorig design

 


Backup Azure SQL Databases

azuresqlMet dit script kun je een backup maken van de Azure SQL databases. Onderstaand script is gemaakt voor een Octopus deploy. Octopus Deploy is een tool voor het geautomatiseerd deployen van software.

Pas de variabele aan met de juiste gegevens.

 

$ResourceGroupName = $OctopusParameters['ResourceGroupName']
$SqlServerName = $OctopusParameters['SqlServerName']
$SqlServerPassword = $OctopusParameters['SqlServerPassword']
$SqlServerUser = $OctopusParameters['SqlServerUser']
$StorageAccount = $OctopusParameters['StorageAccount']
$StorageKey = $OctopusParameters['StorageKey']
$StorageKeytype = $OctopusParameters['StorageAccessKey']
$StorageContainerName = $OctopusParameters['StorageContainerName']
$BacpacUri = $OctopusParameters['BacpacUri']
$DatabaseName = $OctopusParameters['DatabaseName']

# Check if Windows Azure Powershell is avaiable
try{
Import-Module Azure -ErrorAction Stop
}catch{
throw "Windows Azure Powershell not found! Please make sure to install them from http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/#cmd-line-tools"
}

$dateTime = get-date -Format "_yyyyMMd_HHmmss"
$blobName = "Deployment-Backup/Database/$DatabaseName$dateTime.bacpac"
Write-Host "Using blobName: $blobName"

# Create Database Connection
$securedPassword = ConvertTo-SecureString -String $SqlServerPassword -asPlainText -Force
$serverCredential = new-object System.Management.Automation.PSCredential($SqlServerUser, $securedPassword)
#$databaseContext = New-AzureSqlDatabaseServerContext -ServerName $SqlServerName -Credential $serverCredential

# Create Storage Connection
#$storageContext = New-AzureStorageContext -StorageAccountName $StorageAccount -StorageAccountKey $StorageKey

#Initiate the Export
#Start-AzureSqlDatabaseExport -StorageContext $storageContext -SqlConnectionContext $databaseContext -BlobName $blobName -DatabaseName $DatabaseName -StorageContainerName $StorageContainerName

$exportRequest = New-AzureRmSqlDatabaseExport –ResourceGroupName $ResourceGroupName –ServerName $SqlServerName `
–DatabaseName $DatabaseName –StorageKeytype $StorageKeytype –StorageKey $StorageKey -StorageUri $BacpacUri/$blobName `
–AdministratorLogin $SqlServerUser –AdministratorLoginPassword $securedPassword

# Check status of the export
Start-Sleep -s 10
for($counter = 1; $counter -le 10; $counter++)
{
Start-Sleep -s 10
Get-AzureRmSqlDatabaseImportExportStatus -OperationStatusLink $exportRequest.OperationStatusLink
"Loop number $counter"
}
#Get-AzureRmSqlDatabaseImportExportStatus -OperationStatusLink $exportRequest.OperationStatusLink


Check Azure Backup

Op dit moment is er nog geen optie om Azure notificaties te sturen wanneer een backup niet of wel heeft gelopen. Ik heb hier een Powershell script voor geschreven. Dit script gaan we aftrappen via de Azure Automation feature in de Subscription waar de Web App zich bevindt.

Wat heb je nodig?


Check Backup Powershell script

Ga naar het "Edit Powershell Runbook" venster.

Line 26: Kies bij "-To" een emailadres waar de mail naar verstuurd moet worden - Kies bij "-From" een logisch emailadres.### Storage information


$StorageKey = "Key1 van het storageaccount"
$StorageAccountName = "Storageaccount waar de backup wordt gemaakt"
$Container = "Container waar de backup geplaatst wordt"
$context = New-AzureStorageContext -StorageAccountName $StorageAccountName -StorageAccountKey $StorageKey
 
 
### Sendgrid information
$SendgridPw = ConvertTo-SecureString "Sendgrid Password" -AsPlainText -Force
$SendgridCreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Sendgrid Account", $SendgridPw)
 
 
### Body of the email
$body = "Deze mail wordt automatisch verstuurd via een script dat de backup checkt<br>"
$body += "Om 22:00 wordt SQL en de website gebackupt. Het script checkt of er een backup file in de storage is geplaatst.<br>"
### Make a list with the name of the file and last modified date
$body += (Get-AzureStorageBlob -Container $Container -blob *.* -Context $context) | Select-Object Name, LastModified | ConvertTo-Html
 
 
### Web App backup is running on 22:00. This scripts runs on 23:30. Send a mail when the last file is older than 2h
if (Get-AzureStorageBlob -Container $Container -blob *.* -Context $context | Where-Object { $_.LastModified -gt ((Get-Date).AddHours(-2)) })
### Check if the backup file is in the blob
{Write-Output "Backup file is in the blob"}
else {
### Backup from today is not found in the blob.. send an email..
Write-Output "Sending Mail..."
Send-MailMessage -From customername_azure@mirabeau.nl -To Kies een emailadres -Subject "Check Azure Backup" -Body $body -BodyAsHtml -SmtpServer smtp.sendgrid.net -Credential $SendgridCreds
Write-Output "Mail is send!"
}

Klik op "Publish" als je klaar bent met editen. Wil je nog testen? Klik dan op "Test Pane"

Het script moet elke dag runnen dus er moet een schedule gekoppeld worden.

Klik op "Schedules" - "Add a schedule" - "Link a schedule to your runbook" - "Create a new schedule" - Vul de velden in.

image2016-6-17 15:3:9.png


Windows Azure Websites in IIS Manager

Het is mogelijk om Azure Websites/Web-apps in je lokale IIS manager te beheren. Je krijgt een volledige IIS Manager met al haar modules zoals de URL Rewrite Module, IP Restriction, SMTP E-Mail, SSL Settings etc.

Download en installeer onderstaande extensie
http://www.iis.net/downloads/microsoft/iis-manager

post_azure_iis1

De inloggegevens kun je uit de file 'websitename.azurewebsites.net.PublishSettings' halen.
Ga naar in de Azure Portal naar de website waarmee je wilt verbinden en download de pubishsettings.

post_azure_iis

Om in te loggen heb je de volgende gegevens uit de file nodig die te vinden zijn onder "publishMethod="MSDeploy""

  • publishUrl
  • userName
  • userPWD

post_azure_iis2 post_azure_iis3

post_azure_iis4 post_azure_iis5


Sendgrid SMTP provider

Sendgrid is een cloud-based SMTP provider. Zij bieden de mogelijkheid om op grote schaal email te versturen naar de door jou bepaalde emailadressen. Via Azure werkt het erg handig en het is gratis tot 25K e-mails per maand. Ook bied het een overzichtelijk dashboard, zodat je het mailverkeer in de gaten kan houden.

sendgrid


Connectionstrings genereren

Een handige generator voor het opbouwen van een connection string.
Zie deze pagina.


Regex

Regex gebruik ik vooral bij iis rewrite en redirects. Er zijn tig mogelijkheden hoe je een redirect of rewrite op bouwt. Als geheugensteun maak ik regelmatig gebruik van deze pagina. Om te controleren of een Regex valide is gebruik ik deze pagina.


New Relic Monitoring

New Relic is application performance management tool waarmee je de performance van een website/applicatie kan monitoren. New Relic zorgt voor een helder inzicht in hoe jouw website presteert en waar zich eventuele problemen bevinden en gaan bevinden. Ikzelf gebruik het vaak om te troubleshooten en om te kijken waar je de performance van een website kunt verbeteren.